JOIN: to2-crypts (6/6)

Player Name Score Duration
[BABS] Anonymous Wind 2675 4h 02m 04s
[D.T] Kado_On 2370 1h 20m 39s
[D.T] Rob94 1980 1h 20m 33s
RasputiN 2880 58m 30s
Ki|| 1825 34m 43s
Potbelly Po 3365 25m 37s